Wstępny program konferencji

Z przyjemnością ogłaszamy, że dostępny jest już program techniczny konferencji APCOM 2019, która odbędzie się w dniach 4-6. czerwca we Wrocławiu. Na program składają się najwyższej jakości artykuły naukowe poruszające tematykę cyfrowej transformacji górnictwa: począwszy od wydobycia, poprzez szacowanie zasobów, aż po eksploatację zasobów i bezpieczeństwo.

Aktualny program
Program w formacie PDF
Prelegenci

Sesje Panelowe prowadzone są w języku angielskim. W tabeli poniżej zamieszczono wolne tłumaczenie tytułów wykładów (stan na 01.03.2019r. ) .

ID Czas Nazwa sesji Krótki opis
Program naukowy APCOM 2019
Czerwiec 02-04 2019, Wrocław Polska
DZIEŃ 1, 4 czerwca
1 1 09:00 Dzień plenarny 1 Powitanie i otwarcie konferencji
Technologia górnicza w Polsce
Zarządzanie flotą i personelem w erze IoT, Big Data, Gamifikacji i przystępnych cenowo urządzeń typu Tablet
orig. Rethinking Fleet & Personnel Management in the era of IoT, Big Data, Gamification, and low-cost Tablet Technology
10:30 Przerwa na kawę
2 2 11:00 11:00 IT w Geomechanice Optymalizacja Ekonomiczna Rozmieszczenia Filarów Żebrowych w Kopalniach Podziemnych.
orig. Economic Optimization of Rib Pillars Placement in Underground Mines
Model danych do szacowania podatności na zniszczenie w wyniku zawalenia na poziomie produkcji filarów w kopalni El Teniente
orig. A Data-Science Model for the Estimation of Vulnerability to Collapse Damage in Production Level Support Pillars at El Teniente Mine
Włączenie ryzyka geologicznego do planów eksploatacji kopalni podziemnej

orig. Incorporation of geological risk into underground mine planning

3 11:00 Nowe techniki w geostatystyce Ewoluujące techniki szacowania dla światowej klasy złoża miedzi w Kamoa-Kakula, Demokratyczna Republika Konga
orig. Evolving estimation techniques for an evolving world class stratiform copper deposit at Kamoa-Kakula, Democratic Republic of the Congo
Rekursywne konwolucyjne sieci neuronowe w statystyce wielopunktowej
orig. Recursive Convolutional Neural Networks in a Multiple-Point Statistics framework
Zastosowanie klasyfikacji uczenia maszynowego do danych geochemicznych i geofizycznych
orig. Application of machine learning classification to geochemical and geophysical data
4 11:00 Trendy w digitalizacji procesu wydobycia Trendy w technologii cyfrowej i poziom ich wdrażania w przemyśle wydobywczym
orig. Digital technology trends and their implementation level in the mining industry
Inwestowanie w inżynierię, badania i edukację w Afryce w celu opracowania planu zapewniającego sukces na polu cyfryzacji w przemyśle wydobywczym.

orig. Investing in engineering, research and education in Africa to derive a roadmap for ensuring local digital mining success.

Szkoła Inżynierii Górniczej w cyfrowym środowisku edukacyjnym: koncepcja wirtualnej rzeczywistości
orig. Mining Engineering Education In A Digitalised Learning Environment: The Virtual-Reality-Mine Concept
12:30 Przerwa obiadowa
5 13:30 Planowanie wydobycia Procedura generowania zoptymalizowanych wzorów ramp przy użyciu programowania matematycznego
orig. A procedure to generate optimized ramp designs using mathematical programming
Wieloetapowa Sekwencja Dosypowa – nowe podejście do usuwania odpadów
orig. Multi Stage Dumping Sequence – A New Approach for Waste Disposal
Ocena skuteczności przeciwstawnych pól losowych w stochastycznym modelu planowania kopalni
orig. Performance assessment of antithetic random fields in a stochastic mine planning model
6 13:30 Wykorzystanie danych z nawiertów w klasyfikacji zasobów Wielowariantowy proces Gaussa do rozróżniania jednostek geologicznych przy użyciu pomiarów wykonywanych podczas nawiertów
orig. Multivariate Gaussian Process for distinguishing geological units using measure while drilling data
Optymalne odstępy między wiertłami w klasyfikacji zasobów – praktyczne sugestie z literatury historycznej
orig. Optimal Drill Spacing For Resource Classification – Practical Suggestions from historical Literature
Podejście do symulacji wzorów wiercenia
orig. An Approach for Drilling Pattern Simulation
7 13:30 Optymalizacja w procesie planowania i dystrybucji Udoskonalenia w systemach transportu dla górnictwa odkrywkowego
orig. Improvements in plan-driven truck dispatching systems for surface mining operations
Dwuetapowe podejście do rozwiązania problemu planowania zmian przy jednoczesnym uwzględnieniu maszyn i pracowników
orig. A two-stage solution approach for a shift scheduling problem with simultaneous assignment of machines and workers
Metoda optymalizacji indeksów operacyjnych w planach produkcyjnych w kopalniach odkrywkowych o ograniczonej produkcji
orig. Framework of operational indices optimization in constrained-production scheduling problems at open pit mining operations
15:00 Przerwa na kawę
8 15:30 Zastosowania dronów w górnictwie Litologiczna charakterystyka hiperspektralna na potrzeby wyboru czujników dla drona
orig. Lithological Hyperspectral Characterisation for UAV Sensor Selection
Zastosowanie obrazowania i fotogrametrii do modelowania w wysokiej rozdzielczości geometrii otwartego wykopu i monitorowania stabilności zboczy przy użyciu drona
orig. Application of UAV imaging and photogrammetry for high-resolution modeling of open pit geometry and slope stability monitoring
Zwiększenie dystrybucji energii wybuchowej w kopalniach odkrywkowych przy użyciu dronów i uczenia maszynowego
orig. Enhancement of Explosive Energy Distribution in Open Pit Blasting Operations Using UAVs and Machine Learning
9 15:30 Modelowanie zasobów i symulacja Zastosowanie Wielowymiarowej geostatystycznej symulacji danych kompozycyjnych z wykorzystaniem analizy głównych składowych dla złóż niklowo-laterytowych
orig. Multivariate geostatistical simulation of compositional data using Principal Component Analysis – Application to a Nickel laterite deposit
Tabela kowariancji i PPMT: szybkie automatyczne mapowanie ciągłości przestrzennej na wiele skorelowanych zmiennych
orig. Covariance table and PPMT: a fast automatic spatial continuity mapping to multiple correlated variables
Zastosowanie wielomiejscowej, zindywidualizowanej, jednolitej kondycjonującej i warunkowej symulacji dla złoża niobu w Brazylii
orig. Application of Multivariate Localized Uniform Conditioning and Conditional Simulation for a high complex Stockwork Niobium Deposit in Brazil
10 15:30 Nowe systemy bezpieczeństwa w kopalni Detekcja bliskości wybuchowych chmur metanu w kopalniach przy wydobyciu systemem ścianowym
orig. Proximity Detection of Explosive Methane Clouds in Longwall Mines
Zastosowanie laserowego czujnika metanu przy monitorowaniu gazociągu
orig. Application of laser methane sensor in on-line monitoring of gas pipeline
Czuły system monitorowania tlenku węgla do prognozowania spontanicznego zapłonu węgla
orig. A sensitive carbon monoxide monitoring system for forecasting coal spontaneous combustion
DZIEŃ 2, 5 czerwca
11 09:00 DZIEŃ PLENARNY 2 Ocena skuteczności przeciwstawnych pól losowych w stochastycznym modelu planowania kopalni
orig. Performance assessment of antithetic random fields in a stochastic mine planning model
Zastosowanie Lokalnie Zmiennej Anizotropii (LVA) Kriging w złożu Grasberg Porphyry Cu-Au-Ag, Papua, Indonezja
orig. Application of Locally Varying Anisotropy (LVA) Kriging at the Grasberg Porphyry Cu-Au-Ag Deposit, Papua, Indonesia
Interakcja człowieka i maszyny w wysoce zautomatyzowanym środowisku: wnioski wyciągnięte z lotnictwa
orig. Interaction of man and machine in highly automated equipment: Lessons learned from aviation
10:30 Przerwa na kawę
12 11:00 Zoptymalizowana ekonomika operacji wydobywczych
orig. Optimized economy of mining operations
Zielony Paradokson
orig. Green Paradoxon
Poprawa procesów inwestycyjnych w spółce wydobywczej poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Projektami
orig. Improvement of investment processes in mining company by implementation of Project Management System
Zastosowanie modeli korelacji do analizy czynników ryzyka rynkowego grupy kapitałowej KGHM
orig. The application of correlation models for the analysis of market risk factors of KGHM capital group
13 11:00 Niepewność i ryzyko w planowaniu wydobycia Alternatywa dla rozliczania ocen zdolności przetwarzania przy użyciu klastrowania przestrzennego
orig. An alternative to cut-off grade accounting for processing capacity using spatial clustering
Incorporating grade uncertainty into sublevel stope sequencing
Zastosowania innowacyjnych narzędzi w procesie optymalizacji planowania w kopalni podziemnej w celu zwiększenia zysku i zmniejszenia ryzyka
orig. Applications of Innovative Tools to Underground Mine Planning Optimization Process to Improve Values and Reduce Risks
14 11:00 Sprzęt górniczy w kontekście transformacji cyfrowej Analiza wydajności operatorów maszyn górniczych i symulacja scenariusza przyszłości z autonomicznymi pojazdami ciężarowymi
orig. Performance analysis of mine equipment operators and simulation of future scenario with autonomous trucks
Zintegrowany model „oportunistycznego” utrzymania ruchu w kopalni
orig. An Integrated Model for Opportunistic Maintenance
Ocena bezkołowych systemów zarządzania kolizjami maszyn mobilnych
orig. Evaluation of trackless mobile machine collision management systems
12:30 LUNCH
15 13:30 Szacowanie jakości rudy „Multi-collocated cokriging”: zastosowanie do oceny jakości w przemyśle górniczym
orig. Multi-collocated cokriging: an Application to Grade Estimation in Mining Industry
Planowanie przejścia z górnictwem odkrywkowego do podziemnego: Metoda MILP do optymalizacji ekstrakcji zasobów
orig. Open Pit and Underground Mining Transitions Planning: A MILP Framework for Optimal Resource Extraction Evaluation
Ocena jakości złóż tabliczkowo-soczewkowych z wykorzystaniem niestrukturalnych siatek
orig. Grade estimation in a tabular deposit using unstructured grids
16 13:30 Nowe technologie dla bezpieczeństwa pod ziemią Opracowanie bezprzewodowego systemu monitorowania drgań indukowanych przez podłoże
orig. Development of Blast-Induced Ground Vibration Wireless Monitoring System
Zwiększenie bezpieczeństwa w górnictwie podziemnym poprzez zastosowanie IoT i robotów autonomicznych
orig. More Safety in Underground Mining with IoT and Autonomous Robots
Czujniki światłowodowe do wykrywania zapłonu w kopalni
orig. Fibre optic sensors for coal mine combustion detection
17 13:30 Planowanie Podejście oparte na algorytmie genetycznym do równoczesnego, krótkoterminowego planowania produkcji dla wielu kopalni
orig. A Genetic Algorithm Based Approach for Simultaneous Short-Term Production Scheduling of Multiple Mines
Inteligentne ramy symulacyjne i optymalizacyjne do oceny operacji górnictwa naziemnego
orig. An Intelligent Simulation and Optimization Framework for Evaluating the Surface Mining Operations
Optymalizacja planu wydobycia, a realia operacyjne: niwelowanie różnic
orig. Mine Schedule Optimization and Mine Operational Realities: Bridging the Gap
15:00 Przerwa na kawę
18 15:30 Wozy odstawcze (LHD) w kontekście transformacji cyfrowej w KGHM Kompleksowa, eksperymentalna weryfikacja efektów implementacji funkcji lock-up w wozach odstawczych (LHD) w kopalni głębinowej
orig. Comprehensive, experimental verification of the effects of the lock-up function implementation in LHD trucks in the deep underground mine.
Analiza dynamicznych obciążeń zewnętrznych do podsystemów maszyn LHD podczas eksploatacji w kopalni głębinowej
orig. Analysis of dynamic external loads to LHD machine subsystems during operation in the deep underground mine
Wybór zmiennych nabytych przez pokładowy system monitorowania w celu określenia cykli operacyjnych dla wozu odstawczego (LHD).
orig. Selection of variables acquired by the on-board monitoring system to determine operational cycles for LHD haulage vehicle.
19 15:30 Analiza danych MWD i odstępy między nawiertami Charakterystyka masy skalnej z wykorzystaniem danych MWD i fotogrametrii
orig. Rock mass characterization using MWD data and photogrammetry
Wpływ rozmieszczenia odwiertów na niepewność zasobów mineralnych: przypadek złoża boksytu w Brazyli.
orig. Influence of drilling spacing on the mineral resources uncertainty: Brazilian Amazon bauxite case.
Prognoza jakości rudy za pomocą informacyjnych cech danych MWD
orig. Ore Grade Prediction Using Informative Features of MWD Data
20 15:30 Planowanie II Modelowanie matematyczne harmonogramowania załóg i dyżurów dla transportu kolejowego towarów i materiałów eksploatacyjnych w przemyśle wydobywczym
orig. Mathematical modeling of crew scheduling and rostering for train transportation of products and supplies in the mining industry
Model optymalizacji krótkoterminowych planów wydobycia kopalni odkrywkowych z uwzględnieniem przemieszczenia sprzętu ładunkowego między fazami
orig. An optimization model for short-term mine production plans of open-pit mines considering the displacement of loading equipment between phases
Symulacja miejsc wydobycia w kopalniach węgla kamiennego
orig. The simulation of the excavation sites of coal mines
DAY 3, June 6th
21 09:00 PLENARY DAY 3 Nowa idea transportu górniczego: Bezszynowe pociągi do transportu masowego w górnictwie
orig. Rethinking mining transport: Trackless trains for mass transport in mining
Modelowanie zapylenia w wyrobisku udostępniającym kopalni podziemnej z użyciem połączonych metod CFD-DEM
orig. Coupled CFD-DEM modelling of mine dust dispersion in underground development roadway
10:30 Przerwa kawowa
22 10:30 Szacowanie zasobów geologicznych i geostatystyka Wykorzystanie całkowice heterotopicznych „miękkich” danych w symulacji geostatystycznej bez modelowania metodą LMC (Linear Model of Coregionalization)
orig. Use of completely heterotopic soft data into geostatistical simulation without modelling the Linear Model of coregionalization (LMC)
Szacowanie zasobów możliwych do odzyskania z wykorzystaniem różnej jakości danych
orig. Recoverable resource estimation mixing different quality of data
Rozgrupowane wagi (decluster weights) jako miara średniej odległości między próbkami w klasyfikacji zasobów geologicznych
orig. Decluster Weights as a Measure of Average Sample Spacing Applications in Mineral Resource Classification
23 10:30 Inteligentne rozwiązania optymalizacji jakościowej wydobycia Modelowanie i prognozowanie odzysku geometalurgicznego w kopalni fosforanów
orig. Modelling and forecasting geometallurgical recovery at a phosphate mine
Porównanie modeli regresji i sieci neuronowych stosowanych do przewidywania zmiennych geometalurgicznych
orig. COMPARISON BETWEEN REGRESSION MODELS AND NEURAL NETWORKS APPLIED TO FORECAST GEOMETALLURGICAL VARIABLES
Rozwiązanie maszynowego systemu wizyjnego opartego na algorytmie głębokiego uczenia dla zautomatyzowanego monitorowania jakości rud żelaza
orig.Development of a Machine Vision System Based on Deep Learning Algorithm for Automated Quality Monitoring of Iron Ores
24 10:30 Zastosowanie nowoczesnych urządzeń w górnictwie Przystępny cenowo system ostrzegania o zbliżających się pojazdach kopalnianych wykorzystujący smartfony i urządzenia Bluetooth „beacons”
orig. Development of a low-cost proximity warning system for mine equipment using smartphone and Bluetooth beacons
Zwiększenie bezpieczeństwa w górnictwie podziemnym dzięki Internetowi Rzeczy (Internet of Things) i robotom autonomicznym
orig. More Safety in Underground Mining with IoT and Autonomous Robots
Koncepcja chodzącego robota dla górnictwa
orig. The concept of walking robot for mining industry
12:30 LUNCH
25 13:30 Nowoczesne techniki modelowania i projektowania kopalni Zastosowanie cyfrowego modelu złoża w polskich kopalniach węgla kamiennego na przykładzie Polskiej Grupy Górniczej S.A.
orig. Application of a digital model of deposit in Polish hard coal mines on the example of Polish Mining Group Ltd.
Modelowanie linii i powierzchni odspojenia urobku przy projekcie wielkoskalowego urabiania materiałami wybuchowymi
orig. Breakline and breakdown surfaces modeling in the design of large-scale blasts
Analiza parametryczna optymalnej głębokości odkrywkowej kopalni złota dla trzech różnych pod względem geometrycznym złóż
orig. Parametric Analysis to establish the optimal depth of an open-pit gold mine for three different ore body
Geometries
26 13:30 Synergia różnych gałęzi przemysłu Rozwój zoptymalizowanych procesów zaopatrzenia w zarządzaniu budową z wykorzystaniem BIM (Building Information Modeling)
orig. Development of Optimized Procurement Processes in Construction Management Supported by BIM (Building Information Modeling)
System kontroli stosowany do modelowania zasobów
orig. Version control system applied to resource modeling projects
Od budowy maszyn po projektowanie systemów mechatronicznych: Transformacja Cyfrowa zmienia sposób myślenia
orig. From machine construction to mechatronic system design: Digital Transformation is changing the way of thinking!
27 13:30 Technologie dla górnictwa węgla kamiennego Zastosowania połączenia symulacji DEM-FEM w celu określenia obciążeń wywieranych na krążniki przenośnika taśmowego
orig. Applications of DEM-FEM coupling simulations to determine loads on belt conveyor idlers
Opracowanie metody pomiaru wydajności kombajnu ścianowego na podstawie danych operacyjnych
orig. Development of an Operational Data based Framework for the Measurement of Longwall Shearer Performance
Cyfrowy ekosystem kopalni
orig. The digital mine ecosystem
15:00 Przerwa kawowa
28 15:30 Finałowa sesja plenarna Podsumowanie konferencji APCOM 2019 i panel dyskusyjny
Prezentacja miasta – gospodarza APCOM 2021
Oficjalne zakończenie konferencji