Regulamin

REGULAMIN KONFERENCJI APCOM 2019

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego Konferencji dostępnego pod adresem URL: https://apcom.info oraz określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Konferencji, w tym zasady rejestracji, uczestnictwa, zawierania umów o świadczenie tych usług.
2. Podstawę niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
1) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
2) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
3) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
4) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
5) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Korzystanie z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem oznacza wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
4. Konferencja nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504 ze zm.)
5. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwem w Konferencji można kontaktować się poprzez pocztę e-mail, pod adresem apcom2019@apcom.info (w sprawach związanych z konferencją oraz w sprawach związanych z rejestracją).

II DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:
1. Agenda – oznacza ustalony przez Organizatora szczegółowy program Konferencji, udostępniony w Serwisie po ustaleniu części lub wszystkich Prelegentów. Udostępniona przez Organizatora Agenda ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianom;
2. Konferencja – oznacza międzynarodową konferencję poświęconą technologiom w branży mineralnej pod nazwą APCOM 2019 organizowaną przez Organizatora w dniach 4-6 czerwca 2019r., w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, ul. Janiszewskiego 8, 50-372 Wrocław;
3. Organizator – oznacza MT-Silesia Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (50-062), ul. Plac Solny 14A/9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395870, NIP: 8971777787, REGON: 021717351, o kapitale zakładowym 30 000zł, adres e-mail: info@mt-silesia.com, numer telefonu kontaktowego: +48 71 798 16 07;
4. Sprzedawca – oznacza MT-Silesia Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (50-062), ul. Plac Solny 14A/9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395870, NIP: 8971777787, REGON: 021717351, o kapitale zakładowym 30 000zł, adres e-mail: info@mt-silesia.com, numer telefonu kontaktowego: +48 71 798 16 07;
5. Polityka Prywatności – stanowi integralną część Regulaminu, jest opublikowana w Serwisie w celu poinformowania Użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane;
6. Prelegent – oznacza osobę uprawnioną do wygłoszenia prelekcji podczas Konferencji, udział w Konferencji w charakterze Prelegenta wymaga dokonania rejestracji również w charakterze Uczestnika;
7. Serwis – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem URL: https://apcom.info, zawierający informacje o Konferencji oraz umożliwiający zgłoszenie udziału w Konferencji charakterze Uczestnika za pośrednictwem Platformy;
8. Platforma – strona internetowa dostępna pod adresem elektronicznym https://2019.apcom.info, do której następuje przekierowanie z Serwisu celem zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika (Rejestracja). Platforma jest oferowana w ramach serwisu internetowego utrzymywanego przez firmę MT-Silesia sp. z o.o.;
9. Świadczenia Dodatkowe – oznacza świadczenia dodatkowe do jakich uprawnieni są Uczestnicy biorący udział w Konferencji szczegółowo opisane w § 7 ust. 1 lit. a i b Regulaminu;
10. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną korzystającą z funkcjonalności Serwisu, która dokonuje zgłoszenia (rejestracji) Uczestnika Konferencji za pomocą Serwisu, przy czym zgłoszenie może być dokonane również na rzecz osób trzecich;
11. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną uprawnioną do udziału w Konferencji oraz uzyskania Świadczeń Dodatkowych, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Użytkownika ;

III WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu oraz wszelkich jego funkcji wymaga dostępu do sieci Internet oraz zastosowania standardowej przeglądarki internetowej.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu.
3. Organizator oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników oraz Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności zaleca się stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu, w szczególności:
a) dostarczania treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;
b) dostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub systemów wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
c) dostarczania treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje;
d) dostarczania treści zawierających szkodliwe oprogramowanie („malware”), takich jak wirusy komputerowe, robaki („worms”), konie trojańskie („trojan horses”), oprogramowanie szpiegujące („spyware”) wabbit, backdorry, „keyloggers” oraz inne;
e) dostarczania treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM).

IV REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

1. Przed wysłaniem formularza rejestracji Użytkownik Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności.
2. Zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika, Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie i przesłanie udostępnionego w Serwisie elektronicznego formularza rejestracji Uczestnika.
3. W formularzu rejestracji Uczestnika dostępnym na Platformie, Użytkownik podaje następujące dane: (i) imię i nazwisko Uczestnika (ii) numer telefonu Uczestnika, (iii) adres e-mail Uczestnika (Na ten adres e-mail zostanie przesłany bilet, informacje dotyczące organizacji konferencji, dlatego prosimy o podanie bezpośredniego
i aktualnego adresu e-mail), (iv) nazwa firmy Uczestnika. Ponadto Użytkownik opcjonalnie może wskazać opcje dodatkowe dotyczące wydarzeń towarzyszacych: wizyty w kopalniach, wycieczki, „evening programm”. Opcjonalne jest również podanie danych do faktury VAT.
4. Użytkownik staje się związany warunkami niniejszego Regulaminu z chwilą zaakceptowania jego postanowień. Akceptacja postanowień Regulaminu następuje w trakcie procesu rejestracji do Serwisu, poprzez potwierdzenie wyboru odpowiedniego pola zawierającego oświadczenie dotyczące akceptacji Regulaminu, znajdującego się pod
formularzem rejestracyjnym, a następnie wysłanie formularza wraz z ww. oświadczeniem do systemu teleinformatycznego Organizatora.
5. Użytkownik zobowiązany jest do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego, błędnych danych Użytkownika lub za jakiejkolwiek inne szkody lub utracone korzyści, niezależnie od podstawy ich powstania.
6. Procedura rejestracyjna (Rejestracja) Uczestników odbywa się w następujących etapach:
a) Użytkownik wypełnienia i wysyła formularz zgłoszeniowy udostępniony w Serwisie,
b) weryfikacja przez Organizatora danych Uczestników, którzy zostali zgłoszeni do udziału w Konferencji na podstawie formularza zgłoszeniowego wypełnionego przez Użytkownika,
c) Organizator zastrzega sobie prawo do pozytywnej jak i negatywnej weryfikacji zgłoszeń. Każdy z Uczestników zostanie poinformowany o rezultacie weryfikacji drogą elektroniczną.
d) pozytywna weryfikacja zgłoszenia przez Organizatora lub Organizatora, skutkująca wysłaniem drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail Uczestnika wskazanego podczas procesu rejestracji) potwierdzenia udziału w Konferencji.
7. Poprzez przesłanie Organizatorowi uzupełnionego formularza, Użytkownik składa Organizatorowi ofertę zawarcia umowy o udział w Konferencji. Otrzymanie oferty Organizator potwierdza poprzez przesłanie na adres e-mail Uczestnika wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację. Z chwilą przesłania tej wiadomości Uczestnikowi, pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, dochodzi do zawarcia umowy o udział w Konferencji.
8. Poprzez dokonanie zgłoszenia, Prelegent udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów przekazanych Organizatorowi w związku z udziałem w Konferencji. Zgoda obejmuje również wykorzystanie wizerunku Prelegenta („Prawa”). Licencja obejmuje:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie i zwielokrotnianie Praw dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną i techniką cyfrową, na wszelkich rodzajach nośników, w tym na nośnikach CD i półprzewodnikowych, jak również wprowadzanie i przesyłanie Praw do pamięci systemów teleinformatycznych;
b) w zakresie rozpowszechniania – najem, użyczania i wprowadzanie do obrotu nośników na których Prawa utrwalono;
c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż wskazany pod lit. b powyżej – udostępnianie w taki sposób, by każdy miał do Praw dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, zarówno drogą naziemną, jak i satelitarną, przekaz Praw w systemie transmisji strumieniowej (streaming), zarówno na żywo, jak i na życzenie.
Licencja udzielona zostaje pod warunkiem zatwierdzenia udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta.

V REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI I REKLAMACJE

1. Użytkownik będący konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych [rozumianą jako nieubezwłasnowolniona osoba pełnoletnia, która może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych]), uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami par. 4 ust. 7 Regulaminu.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Organizatora. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Organizatorowi na adres email: apcom2019@apcom.info .
3. Informacja o zmianie Uczestnika powinna zostać zgłoszona Organizatorowi w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Konferencji. Zmiana Uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz przekazania przez Użytkownika informacji o zmianie Uczestnika na adres e-mail: apcom2019@apcom.info .
4. Wszelkie reklamacje Użytkownik może zgłosić na adres e-mail apcom2019@apcom.info lub pisemnie, na adres Organizatora.
5. Reklamacja dotycząca przebiegu Konferencji może być złożona w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Organizatora. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia.

VI PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Uczestnicy Konferencji są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz Prelegentów, przestrzegać przepisów prawa oraz Regulaminu, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń służb porządkowych. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Konferencji.
2. Zabrania się wnoszenia na teren Konferencji, a także posiadania przez Uczestników podczas Konferencji broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Zabrania się wnoszenia na teren Konferencji i posiadania przez Uczestników w trakcie Konferencji innych niebezpiecznych przedmiotów, w szczególności ostrych, ciężkich, twardych lub innych mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia Uczestników i Prelegentów.
3. Przedmioty wymienione wyżej, przed wejściem na teren Konferencji powinny być́ przekazane przez Uczestnika do szatni lub Organizatora na czas trwania Konferencji.
4. Organizator może także odmówić́zarówno wstępu, jak i przebywania na Konferencji osobom, których zachowanie może stanowić́ zagrożenie dla innych Uczestników i Prelegentów. Organizator ma prawo usunąć́ takiego Uczestnika z Konferencji.
5. Uczestnicy na Konferencji są obowiązani do poszanowania praw i godności osobistej innych Uczestników i Prelegentów. Uczestników i Prelegentów obowiązuje bezwzględny zakaz nękania innych Uczestników oraz Prelegentów. Za nękanie przyjmuje się: obraźliwe komentarze słowne dotyczące płci, tożsamości płciowej, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, umyślne zastraszanie, prześladowanie, niewłaściwy kontakt fizyczny i niepożądana uwaga seksualna. Ponadto podczas Konferencji zabrania się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację.
6. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Konferencji. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. Uczestnicy są zobowiązani zgłosić niezwłocznie do Organizatora wszelkie przypadki nieodpowiednich zachowań (w szczególności tych wskazanych w powyżej) innych Uczestników lub Prelegentów.

VII UDZIAŁ W KONFERENCJI

1. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika uprawnia do wstępu na wszystkie prelekcje wskazane w Agendzie, a także do uzyskania następujących Świadczeń Dodatkowych:
a) otrzymania jednego zestawu materiałów konferencyjnych;
b) udziału Uczestnika w przerwach kawowych i obiadowych organizowanych przez Organizatora w każdym dniu Konferencji (catering zapewnia Organizator).
2. Organizator przewidział cztery kategorie biletów na Konferencję: Zwykły Uczestnik, Student, Autor(w tym Prelegent), Partner. Koszt biletów obejmuje należny podatek od towarów i usług (VAT). Na Platformie będą pojawiały się komunikaty informujące jakie kategorie biletów na Konferencję są dostępne.
3. Regulamin przewiduje następujące sposoby płatności:
– Płatność on-line: płatność kartą płatniczą. Forma płatności obsługiwana przez PayU sp. z o.o.
– płatność offline: płatność przelewem elektronicznym.
4. Liczba miejsc na Konferencji oraz sesjach technicznych jest limitowana.
5. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować najwyższą jakość Konferencji, zgodnie z jej opisem zamieszczonym w Agendzie.
6. Organizator nie zapewnia i nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania Uczestnika w związku z jego udziałem w Konferencji.
7. Konferencja może być filmowana i fotografowana jedynie przez Organizatora. Zakazane jest nagrywanie i wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Konferencji bez uprzedniej zgody Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem Konferencji oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
9. Uczestnictwo w wydarzeniu jest połączone z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników. Organizator może utrwalać́ przebieg Konferencji dla celów dokumentacji Konferencji lub dla celów reklamowopromocyjnych oraz informacyjnych Organizatora. Organizator może korzystać́ z takiego nagrania lub fotografii lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Konferencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.), w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie, w tym wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć́do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
10. Osoba, która nie wyraża zgody, o której mowa w punkcie poprzedzającym, zobowiązana jest o tym poinformować Organizatora, wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: apcom2019@apcom.info, co powinno nastąpić po dokonaniu Rejestracji, a przed rozpoczęciem Konferencji.

VIII PRAWA ORGANIZATORA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Agendzie Konferencji i nie może to stanowić podstawy do kierowania przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń o charakterze finansowym. Wszelkie zmiany w Agendzie Konferencji wprowadzone przez Organizatora będą dostępne w Serwisie.
2. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany terminu, miejsca lub czasu trwania Konferencji. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani drogą mailową, na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. O odwołaniu Konferencji Uczestnicy będą informowani drogą mailową, na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

IX ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z materiałów udostępnionych podczas Konferencji przez Uczestników lub Prelegentów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
b) jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Konferencji w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Użytkownika/Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
c) jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika/Uczestnika materiałów, danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Konferencji w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
d) jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności,
e) rzeczy Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas Konferencji.

X WŁASNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE

1. Organizator udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
2. Organizator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
3. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych im materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.
4. Jakakolwiek forma korzystania przez Użytkowników lub na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Serwisu) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie może się odbywać wyłącznie za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.

XI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w zakresie i na zasadach wskazanych poniżej oraz szczegółowo w Polityce Prywatności.
2. Administratorem jest Organizator Konferencji: MT-Silesia Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (50-062), ul. Plac Solny 14A/9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395870, NIP: 8971777787, REGON: 021717351, o kapitale zakładowym 30 000zł, adres e-mail: info@mt-silesia.com, numer telefonu kontaktowego: +48 71 798 16 07;
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z Serwisu w pełni i dokonania rejestracji Uczestników Konferencji.
4. Każdy Uczestnik Konferencji ma prawo wglądu do jego danych udostępnionych w trakcie rejestracji w Serwisie, jak również do ich poprawiania i usunięcia.
5. Organizator oraz podmioty trzecie, z którymi Organizator współpracuje, przetwarzają dane osobowe Użytkownika i Uczestnika, przekazane w formularzu rejestracji, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy o udział w Konferencji (realizacja procesów związanych z organizacją i zapewnieniem pełnego uczestnictwa w Konferencji). Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
6. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, Organizator udostępnia dane osobowe w przypadkach, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe są szyfrowane przed transmisją od Użytkownika.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy Organizatorem, a Użytkownikiem odbywał się będzie drogą elektroniczną:
a) ze strony Uczestnika za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w formularzu,
b) ze strony Organizatora za pośrednictwem adresu e-mail: apcom2019@apcom.info.
2. Wszelkie uwagi dotyczące działalności Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail: apcom2019@apcom.info.
3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
4. Akceptacja Regulaminu Konferencji stanowi jednocześnie potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności.
5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie w formacie PDF. Regulamin może zostać również dostarczony nieodpłatnie Uczestnikowi na każde jego żądanie, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w Serwisie, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku jeśli Uczestnik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie
poinformować o tym Organizatora. Brak zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako wypowiedzenie umowy, o której mowa w art. 384 §1 Kodeksu cywilnego, skuteczne z dniem upływu terminu do wyrażenia sprzeciwu na zmiany w Regulaminie. Do upływu tego okresu Uczestnika obowiązują postanowienia dotychczasowe.
7. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który jest konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych [rozumianą jako nieubezwłasnowolniona osoba pełnoletnia, która
może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych]) mogą być rozstrzygane polubownie. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
10. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Regulaminu w ostatniej wersji. 06 marca 2019 r.