Polityka Prywatności

1. Niniejsza polityka prywatności (“Polityka Prywatności”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w związku z udziałem w konferencji poświęconej otwartym technologiom pod nazwą APCOM 2019 organizowanej w dniach 4-6 czerwca 2019r., w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, ul. Janiszewskiego 8, 50-372 Wrocław („Konferencja”).

2. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z udziałem w Konferencji jest MT-Silesia Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (50-062), ul. Plac Solny 14A/9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395870, NIP: 8971777787, REGON: 021717351, o kapitale zakładowym 30 000zł, adres e-mail: info@mt-silesia.com, numer telefonu kontaktowego: +48 71 798 16 07; która jest również organizatorem Konferencji („Administrator”).

3. Organizatorem konferencji jest MT-Silesia Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (50-062), ul. Plac Solny 14A/9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395870, NIP: 8971777787, REGON: 021717351, o kapitale zakładowym 30 000zł, adres e-mail: info@mt-silesia.com, numer telefonu kontaktowego: +48 71 798 16 07 („Organizator”).

4. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (apcom2019@apcom.info) lub telefonicznie (+48 71 798 16 07). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16:00.

W jakich celach i jakie dane osobowe przetwarzamy?

5. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

6. Administrator przetwarza dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Konferencję dostępnego na stronie internetowej 2019.apcom.info („Platforma”) oraz strony dostępnej pod adresem https://apcom.info („Serwis”), która zawiera informacje o Konferencji.

7. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników (będących uczestnikami Konferencji): imię i nazwisko, stanowisko, podany adres e-mail, numer telefonu oraz nazwa firmy. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak, jest niezbędne dla zawarcia z Administratorem umowy o uczestnictwo w Konferencji i jej wykonania. W przypadku uczestników zgłoszonych przez innego użytkownika Administrator pobiera i przetwarza oprócz ww. danych uczestników, dodatkowo następujące dane osobowe użytkownika serwisu podane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Konferencję: imię i nazwisko, podany adres e-mail, numer telefonu oraz nazwa firmy.

8. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celach związanych z obsługą uczestnictwa w Konferencji, w ramach wykonania przez Administratora umowy o uczestnictwo w Konferencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe uczestnika, zgłoszonego przez innego użytkownika przetwarzane są w celach związanych z obsługą uczestnictwa w Konferencji, na podstawie zgody uczestników – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli zgłoszenia uczestnika do udziału w Konferencji dokonuje inny użytkownik, musi mieć upoważnienie lub pełnomocnictwo do wyrażenia w imieniu uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z obsługą uczestnictwa w Konferencji. Użytkownik jest zobowiązany do okazania upoważnienia lub pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym na każdorazowe wezwanie Administratora.

9. Organizator zbiera i przetwarza następujące dane użytkownika, który bierze udział w Konferencji w charakterze prelegenta(autora): imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania, nazwę firmy, rodzaj sesji, tytuł wykładu, kategoria, stopień trudności prezentacji, abstrakt, czas trwania, język wystąpienia. Organizator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy zgłosili chęć udziału w Konferencji w charakterze prelegentów, w celach związanych z oceną nadesłanych wniosków i wyborem prelegentów, a także w celach związanych z uczestnictwem prelegenta(autora) w Konferencji. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszenia prelegenta(autora) i jest w pełni dobrowolne, choć jest warunkiem dokonania zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze prelegenta(autora) (podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

10. Podczas Konferencji mogą być przeprowadzane sesje fotograficzne i video, w związku z tym Administrator będzie przetwarzać Twój wizerunek na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Organizator może utrwalać przebieg Konferencji dla celów dokumentacji Konferencji lub dla celów reklamowo- promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora. Twój wizerunek, utrwalony w związku z realizacją Konferencji, może być przetwarzany i rozpowszechniany w materiałach filmowych oraz zdjęciowych przez Organizatora, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wykorzystanie Twojego wizerunku przez Organizatora może obejmować jego utrwalanie i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności publikacji w gazetach, czasopismach, raportach, sprawozdaniach, folderach, publikacjach w Internecie, w tym na stronie internetowej organizatora, wystawach oraz publikacjach elektronicznych, w celach promocyjnych, informacyjnych oraz marketingowych Organizatora. Udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku przez Administratora jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konferencji.

11. Po wykonaniu umowy o udział w Konferencji podstawę przetwarzania danych, w granicach określonych w punkcie poniżej, stanowić będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przejawiający się w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego Administratora.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

12. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawarcia z Administratorem umowy o udział w Konferencji.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

13. Odbiorcami Twoich danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy Administratora. Odbiorcami tych danych mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi w zakresie organizacji Konferencji i wydarzeń wchodzacych w jej skład. Podmiotom udostępniane są wyłącznie dane niezbędne do przeprowadzenia wybranych wydarzeń (na przykład imiona i nazwiska osób zapisanych na obiad konferencyjny wraz z preferencjami żywieniowymi)

14. W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym. Będzie tak jedynie w przypadkach, w których zobowiązują nas do tego przepisy obowiązującego prawa.

Twoje prawa

15. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci różnorodne prawa. Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami można zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej: apcom2019@apcom.info lub poczty tradycyjnej: MT-Silesia Sp. z o.o., 50-062 Wrocław, ul. Plac Solny 14A/9 . Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.

16. Przysługują Ci następujące prawa:

a) Prawo żądania dostępu do danych.

b) Prawo do sprostowania: jeżeli uważasz, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;

c) Prawo do usunięcia: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;

e) Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W związku z tym, że podstawą przetwarzania może być prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Administratora, przetwarzanie danych osobowych uczestników zgłoszonych przez innego użytkownika, w celu uczestnictwa w Konferencji (art. 6 ust. 1 lit f RODO) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

f) Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdym czasie wycofać, przy czym wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

g) Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały Ci zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.

17. Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić Ci najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cookies

18. Używamy technologii, takich jak pliki cookie, które ułatwiają interakcje z serwisem np. poprzez przechowywanie sesji logowania. Pliki cookies Serwisu zapisywane są na Twoich urządzeniach automatycznie, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki na to pozwalają. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności”, a także indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zawarte w plikach cookie mogą być łączone z innymi podanymi przez Ciebie danymi, w tym podanym przez Ciebie adresem e-mail. W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz wyłączyć obsługę plików cookies. Jeśli skorzystasz z tej opcji, nawigacja na stronach serwisu będzie możliwa, ale działanie pewnych jego funkcji może być ograniczone. Korzystanie z Serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki poczytywać będziemy jako Twoją zgodę na wykorzystywanie cookies.

19. Serwis wykorzystuje zarówno cookie Administratora, jak i cookie pochodzące od podmiotów trzecich. Google Maps i Google ReCaptcha: Serwis wykorzystuje narzędzia oferowane przez firmę Google Inc. w celu wyświetlania map orientacyjnych Wrocławia – miejsca konferencji i hoteli oraz zabezpieczenia formularza kontaktowego przed nadużyciami. Informacje wynikające z interakcji z wyżej wymienionymi narzędziami są standardowo przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych.

Logi

Obok cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Twój adres IP, czas dostepu do strony, wyświetlane zasoby.

Adres IP

20. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Serwis, w celach związanych z diagnozowaniem problemów technicznych z serwerem. Adresy IP gromadzone są̨ w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi użytkowników.

Tajemnica telekomunikacyjna

21. Zapewniamy Ci ochronę w ramach tajemnicy telekomunikacyjnej. Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w szczególnych przepisach. Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą być przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu, jeśli jest to niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania lub nadzoru nad jego prawidłowym działaniem.

Zmiany Polityki Prywatności

22. Może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w naszej Polityce Prywatności. Jeżeli dojdzie do zmiany Polityki Prywatności poinformujemy Cię o tym. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 07.03.2019.